Rendement met Opties en Technische Analyses

BeursBites vraagt u deze pagina met Algemene Voorwaarden aandachtig en volledig door te lezen voordat u gebruik maakt van deze website.

Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieverstrekking.

Aansprakelijkheid

De BeursBites-redactie besteedt uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van deze informatiedienst. De informatie op deze website is achtergrondinformatie over de financiële markten en is geen beleggingsadvies en vormt geenszins een uitnodiging tot het doen van transacties.

BeursBites aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van informatie op deze website en andere media. BeursBites wijst u er op dat de informatie op deze website geen rekening houdt met beleggingsdoelstellingen van individuele gebruikers. De publicaties zijn op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. U wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met uw financieel adviseur. BeursBites is geen financieel adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven op deze website zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U wordt geacht uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op uw eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Risico’s beleggen

BeursBites wijst u er uitdrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. Raadpleeg uw financieel adviseur voor uitleg van eventuele risico’s van beleggen. Beoogde uitkomsten van beleggingen kunnen hoger, maar ook lager dan verwacht uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm meer risico draagt. U neemt per definitie een financieel risico wanneer u besluit te beleggen. Raadpleeg meerdere bronnen en neem zelf beslissingen.

Geen aansprakelijkheid voor derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. BeursBites heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van de hyperlink door BeursBites houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van BeursBites. BeursBites heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schalde die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

Geen zienswijze

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op deze website worden gegeven zijn niet noodzakelijkerwijs de zienswijze van BeursBites. U verklaart door deze Algemene Voorwaarden te accepteren dat u;

 • Voldoende kennis heeft van Beleggen, Technische en/of Fundamentele Analyse, Aandelen, Obligaties, Futures, Opties, Turbo’s en andere mogelijke beleggingen of derivatenconstructies waarmee koersrisico gelopen kan worden, en;
 • Volledig de verantwoordelijkheid neemt voor uw beleggingsbeslissingen, en;
 • Op geen enkel moment en op geen enkele wijze een schrijver op BeursBites, of BeursBites zelf verantwoordelijk zult houden voor de uitkomsten van uw beleggingsbeslissingen.

Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten op deze website en de bijbehorende informatie behoren toe aan BeursBites of haar leveranciers. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van BeursBites. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van deze website te openbaren in online netwerken of discussiefora.

 Privacy Statement

Door het bezoeken van deze website kan BeursBites gegevens van u verkrijgen. BeursBites verklaart uw privacy te zullen respecteren. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor gebruik in het kader van de diensten van BeursBites, naar inzicht van BeursBites. Het Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

BeursBites verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. Deze verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen:

 • aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van BeursBites en gerelateerde derden,
 • uitvoeren van andere promotie-activiteiten,
 • beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten,
 • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
 • afwikkelen van betalingsverkeer en,
 • verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De verzamelde gegevens voor geregistreerde bezoekers bestaan uit;

 • naam,
 • telefoonnummer,
 • emailadres en,
 • IP- en Browsergegevens.

Voor aanschaf van producten via onze site vragen we aanvullende informatie zoals adres- en betaalgegevens. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, deze website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van deze website. Uw gegevens zullen niet worden verkocht, of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan BeursBites. Er kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden om u te bereiken. De verzamelde data wordt beschermd bewaard waarbij naar algemene gangbare norm veilig geachte beschermingsprogrammatuur wordt gebruikt. De data wordt zolang bewaard als nodig wordt geacht voor het doel waar het voor verzameld is.

Google Analytics

BeursBites maakt gebruikt van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc. Om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken maakt Google Analytics gebruik van cookies. De informatie over uw gebruik van de website wordt gebruikt om website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door dit in stellen in uw browserinstellingen. U kunt in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om browsergerelateerde informatie alsook IP-gegevens die verschillende apps en plug-ins kunnen vragen. U kunt het gebruik hiervan via de instellingen van uw browser beperken of zelfs uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van onze website. Ook deze data wordt net zolang bewaard als dat nodig wordt geacht voor het doel waar het voor verzameld is.

Websites en diensten van derden

Het Privacy Statement is niet van toepassing op websites en diensten van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Voor o.a. YouTube, Twitter en Facebook toepassingen dient u de privacy statements van de desbetreffende diensten te raadplegen.

Nieuwsbrief

BeursBites zal het door u opgegeven naam en e-mailadres, wanneer u dat aangeeft, opnemen in haar database voor verzending van haar nieuwsbrief en eventuele partnermailing. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden.

 Wijziging en/of verwijdering gegevens

Wanneer u uw gegevens wenst te wijzigen kunt u dat doen op de website. Indien dat niet afdoende is, stuur onze redactie dan een info@beursbites.nl waarin u uw wens kenbaar maakt. Uw wens tot wijziging en/of verwijdering van uw gegevens wordt dan per ommegaande geëffectueerd.

Vragen

Voor vragen over het Privacy Statement en/of de wijze waarop BeursBites uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@beursbites.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

BeursBites behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het door haar gehanteerde Privacy Statement.

 

Spelregels voor Forum en Chat

Het doel van ieder BeursBites-forum is om bezoekers in gesprek te laten gaan ten einde elkaar op ideeën te brengen en om van elkaar te leren. Hierbij geldt natuurlijk “kwaliteit gaat boven kwantiteit en gezelligheid kent geen tijd.” Als je deelneemt aan een forum vind je dat ook en ga je dus akkoord met onderstaande spelregels.

Deelname aan een forum betekent dat je op de hoogte bent van de spelregels van het forum. Je kunt je dus niet verschuilen achter onwetendheid.

Je vrijwaart BeursBites van alle aansprakelijkheid, claims, schade en kosten die mogelijkerwijs voortvloeien uit jouw berichten.

Wat mag niet? Je mag niets plaatsen dat moedwillig foutief en/of onnauwkeurig, krenkend, kleinerend, vulgair, haatdragend, obsceen, profaan, racistisch, seksueel georiënteerd, dreigend, privacy-schendend of anderszins in strijd met de wet is. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Daarnaast mag je geen commerciële boodschappen plaatsen en mag je niet spammen.

Als je gebruik maakt van visies of meningen van derden, vermeld dan je bron.

Het is niet toegestaan aliassen te gebruiken die aanleiding (kunnen) geven tot verwarring.

Je mag slechts één account hebben.

Kaarten (Geel en Rood) en Schorsing:

Wat als je in het speelveld een overtreding begaat?

Bij overtreding van (een van de) hierboven benoemde spelregels volgt een waarschuwing: De gele kaart.

Bega je na je gele kaart opnieuw een overtreding, dan volgt een blokkering van je account voor 2 kalenderweken: De rode kaart. Je kunt dan nog steeds alles bekijken en lezen op BeursBites maar je kunt gedurende deze periode niet posten op een forum.

Kom je na een rode kaart terug in het veld, maar blijk je een draaideur-forumlid te zijn, dan blokkeert BeursBites jouw account voor deelname aan ieder forum: De Schorsing. Vanaf dat moment kun je alleen nog maar lezen en kijken op BeursBites. Wel zo veilig voor iedereen.

Ben je het niet eens met je blokkering of schorsing? Neem dan contact op met de arbitrage-commissie. De commissie staat je zeker te woord.

Ook de scheidsrechter kan een overtreding over het hoofd zien. Jij zag het wel? Dan kun jij als V.A.R. ook een overtreding melden. De commissie bekijkt dan de overtreding en neemt, indien nodig, maatregelen.

Eigendom en rechten

De verschillende forums zijn van BeursBites. Al het gepubliceerde op BeursBites en op de forums is daarom automatisch eigendom van BeursBites. BeursBites wijst elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar door forumleden wordt verwezen, op welke manier dan ook, af. BeursBites heeft het recht berichten te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen.

BeursBites wenst je een prettige wedstrijd.

10 euro korting

Speciaal voor jou! 🎁

Schrijf je in om je exclusieve korting te ontvangen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

*Korting op de eerste maand. We sturen je geen spam! Lees ons privacy beleid voor meer informatie.